Darten

Biljartregelement


 

  
Beste Biljarters,
De competitie is weer begonnen. Hieronder enige uitreksels uit de Districts reglementen met wat aanvullende informatie  die van belang zijn om een goed competitieverloop te waarborgen en eventuele administratieve heffingen te voorkomen. Zoals bekend dienen de administratieve heffingen door het betreffende team waaraan een heffing is opgelegd deze zelf te betalen.
 
 

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DEELNEMERS AAN VOORWEDSTRIJDEN P.K'S, 
 
Helaas is gebleken dat spelers, ingedeeld bij voorwedstrijden, dit waren vergeten en niet zijn opgekomen. Dit is natuurlijk lullig voor de betreffende tegenstanders en - wedstrijdleider,  maar ook voor de speler zelf want dit wordt door het District bestraft met een forse boete. Er zijn natuurlijk altijd omstandigheden waardoor men op een of andere reden niet kan deelnemen maar dan moet je je tijdig en op de juiste wijze afmelden.
Indien je niet kunt deelnemen aan de voorwedstrijden PK, waarvoor u zich heeft opgegeven dient u de volgende stappen te ondernemen:

1. Meldt je tijdig af bij de wedstrijdleider van de vereniging waar u moet spelen en niet bij andere bestuursleden.
2. Meldt je tijdig af bij de districtswedstrijdleider PK,  
3. Schrijf binnen een redelijke termijn een bezwaarschrift, waarin je de reden van je afmelding vermeldt en stuur dit naar de commissie verweerschriften (zie pagina bestuur in de Biljart Revue en hieronder) van het district.
(Wijze raad: Indien je per e-mail afzegt of een verweerschrift indient vergeet dan niet om onder opties een vinkje te zetten bij "leesbevestiging" en de verzonden berichten goed te bewaren tot de zaak is afgehandeld)Hieronder nog een uitreksel uit het reglement van het District, iedereen wordt verzocht dit goed te lezen en hiernaar te handelen:

Als je dit hebt gedaan krijg je normaal gesproken geen administratieve heffing.

Laat afmeldingen niet over aan anderen, maar doe dit zelf persoonlijk, uitzonderingen daar gelaten. Je kunt je nimmer op anderen beroepen.

Het komt steeds meer voor, dat er leden zijn, die nadat ze een administratieve heffing zijn opgelegd omdat ze niet één van de drie bovenvermelde stappen hebben gevolgd, hierover bezwaar gaan maken. Dit heeft meestal geen succes en geeft het Districts- en verenigingsbestuur alleen maar extra werk. 
 
8. Sanctiebeleid niet deelnemen Persoonlijke Kampioenschappen.
Het niet deelnemen aan voorwedstrijden waarvoor een speler door zijn vereniging is ingeschreven, of het niet deelnemen aan een finale waarvoor een speler of reserve was uitgenodigd wordt in 3 categorieën gesanctioneerd.
Categorie A.     Het afmelden voor deelname in de periode tot 48 uur voor aanvang van de wedstrijden.
Categorie B.     Het afmelden voor deelname binnen 48 uur voor aanvang van de wedstrijden.
Categorie C.     Het zonder kennisgeving niet deelnemen aan de wedstrijden.
Toelichting op A.
Afmelden dient te geschieden zoals bij 4.11 is aangegeven.
Bij afmelden wordt automatisch een administratieve heffing opgelegd van  € 12.50. Een speler heeft recht zich te verweren. (zie onder).
Toelichting op B.
Afmelden dient te geschieden zoals bij 4.11 is aangegeven.
Bij afmelden wordt automatisch een administratieve heffing opgelegd van € 25.00. Een speler heeft recht zich te verweren. (zie onder)
Toelichting op C.
Wegblijven zonder kennisgeving is op zijn zachts gezegd onsportief en onbeleefd. De weggebleven speler ontvangt automatisch een administratieve heffing van € 50,00. en tevens mag de vereniging desbetreffende speler, voor de betreffende spelsoort, voor het eerstvolgende seizoen NIET inschrijven.  Bij herhaling binnen 5 jaar wordt een strafprocedure tegen de betreffende speler aangespannen. Verweer is alleen mogelijk als er echt van een noodsituatie sprake is, bellen of laten bellen kan namelijk bijna altijd.

Mogelijkheid tot verweer.
Uiteraard beseft het districtsbestuur dat er niet altijd lichtvaardig afgezegd wordt. Er zijn ook heel vaak terechte afzeggingen. Een ieder die afzegt, heeft het recht in verweer te gaan. Dit dient te geschieden door persoonlijk, of in ernstige gevallen door het bestuur van een vereniging, een gemotiveerd schrijven te sturen naar de door het districtsbestuur gedelegeerde personen. (zie pag. 1 van de Biljart Revue). De districtsgedelegeerden dienen binnen 60 dagen na ontvangst uitspraak te doen. Dit schrijven dient ingediend te worden binnen 14 dagen na aanvang van de wedstrijden waarvoor men heeft afgezegd. Omdat het opleggen van administratieve heffingen niet onder het Tuchtrecht valt is de uitspraak van het districtsbestuur onherroepelijk. Beroep bij de KNBB is dus niet mogelijk.
 
9. Uitstellen van wedstrijden
Wedstrijden dienen gespeeld te worden op de vastgestelde datum. Voor wijzigingen, om wat voor reden dan ook, heeft u altijd toestemming nodig van de competitieleider, behalve wanneer deze wijziging binnen dezelfde speelweek plaatsvindt.
Van een uitgestelde wedstrijd dienen beide verenigingen een blanco wedstrijdformulier in te sturen aan de competitieleider waarop vermeld, waarom en op wiens verzoek, de wedstrijd is uitgesteld en wanneer deze opnieuw wordt gespeeld.
Het vaststellen van een nieuwe speeldatum dient door het thuisspelende team te geschieden. Komt men daar niet uit, dan stelt de competitieleider alsnog een bindende datum vast.
Uitgestelde wedstrijden dienen binnen vier weken te worden gespeeld, ook al houdt dit in dat een team dan twee wedstrijden in een week moet spelen. Wedstrijden van de eerste helft komen te vervallen indien ze niet voor de laatste speeldag van de eerste helft zijn gespeeld. Uitgestelde wedstrijden van de tweede speelhelft, die vier speelweken voor het einde van de poulewedstrijden niet zijn gespeeld, komen eveneens te vervallen. In de laatste vier speelweken van een subklasse is het uitstellen van wedstrijden niet toegestaan, dit om competitievervalsing te voorkomen.
 
11. Dubbelpartijen
Het spelen van een dubbelpartij per wedstrijd is toegestaan, echter alleen door de speler die als laatste is opgesteld. leder team mag per seizoen maximaal vijf maal een dubbelpartij spelen.
Wanneer een dubbelpartij voorkomt dan dient deze gespeeld te worden door de laagste speler van het team. Deze speelt dan als laatste speler en als op een na laagste speler. Als laagste speler speelt hij zijn vastgestelde partijlengte verhoogd met een interval, (zie moyennetabel). Als op een na laagste speler speelt hij zijn normaal vastgestelde partij.
Het spelen van een foutieve dubbelpartij heeft consequenties. Er volgt een heffing wegens administratief verzuim, en het behaalde aantal punten kan worden herzien c.q. aangepast. Het aantal officieel te maken caramboles wordt in ere hersteld en er vindt een herberekening van de behaalde punten plaats.
Bij de tegenstander verandert er niets in het aantal punten als blijkt dat dit opgemerkt had kunnen worden.
Speelt een team de zesde dubbelpartij dan is sprake van een onreglementaire partij, u ontvangt een heffing wegens administratief verzuim en de behaalde punten worden in mindering gebracht. De partijpunten worden aan de tegenpartij toegekend tot een maximum van 12. Bij de zevende dubbelpartij geldt dezelfde puntensanctie en wordt de heffing wegens administratief verzuim verdubbeld. Bij een volgende dubbelpartij wordt de heffing wegens administratief verzuim nogmaals verdubbeld. Om competitievervalsing te voorkomen zijn dubbelpartijen in de laatste 4 wedstrijden niet toegestaan voor teams die nog een theoretische kans op het kampioenschap hebben.
 
12. Het meespelen van een reservespeler
Een reservespeler mag in een seizoen slechts vijf partijen spelen in een team. Speelt deze reserve de zesde partij, dan wordt deze reserve automatisch vaste speler van dit team. Is de speler reeds vaste speler van een ander (lager) team, dan is hij niet meer gerechtigd om voor het lagere team uit te komen waarvoor hij als vaste speler was ingeschreven.
Is een reserve in geen ander team vaste speler maar speelt hij voor een team zijn zesde wedstrijd, clan is hij niet meer gerechtigd om voor (een) team(s) uit een lagere klasse nog als reserve op te treden.
 
14. Taken teamleider

%uFFFD   De teamleiders van beide teams leggen de opstellingen van hun teams voor aanvang van de wedstrijd vast op het wedstrijdformulier.
%uFFFD   Na het vastleggen mag de opstelling van een team niet meer gewijzigd worden.
%uFFFD   De teamleider van het thuisspelende team maakt voor de wedstrijd bekend in welke volgorde de partijen worden gespeeld. In overleg kan hiervan afgeweken worden.
%uFFFD   De beide teamleiders ondertekenen na de wedstrijd het wedstrijdformulier voor akkoord. Na het ondertekenen van het wedstrijdformulier zijn beiden verantwoordelijk voor fouten waarvan zij tevoren kennis hadden kunnen namen. Het eenzijdig maken van opmerkingen op het wedstrijdformulier wordt als onsportief handelen beoordeeld en het betreffende team ontvangt daarvoor een heffing wegens administratief verzuim van eenmaal de bondscontributie.
 
De taak van de teamleider gaat natuurlijk verder dan deze reglementair vastgelegde regels.
1.    Hij is verantwoordelijk dat zijn teamleden op de juiste plaats en tijd aanwezig zijn om de wedstrijd te spelen. Alle competitiewedstrijden dienen om 19.30 uur aan te  vangen, tenzij er in onderling overleg anders is overeengekomen. Is een team om 20.00 uur, zonder berichtgeving vooraf, niet met 2 c.q. 3 spelers aanwezig dan wordt het team als niet opgekomen beschouwd. De teamleider van het wel opgekomen team stuurt een blanco formulier in, en vermeldt de gebeurtenissen. De competitieleider stelt de wedstrijd opnieuw vast in het clublokaal van het wel opgekomen team.     
2.    Hij coordineert het vervoer voor de uitwedstrijden.
3.    Indien een speler verhinderd is benadert hij de reservespeler.
4.    Als een wedstrijd, om wat voor reden dan ook, uitgesteld moet worden, licht hij zijn medespelers en zijn verenigingswedstrijdleider tijdig in. Wordt een thuiswedstrijd uitgesteld dan handelt hij zoals in art.9 is omschreven.
5.    Hij is verantwoordelijk dat zijn teamgenoten (en natuurlijk hijzelf) correct gekleed zijn en meldt, indien dit niet het geval is, dit bij zijn verenigingsbestuur, want die zijn in eerste instantie verantwoordelijk.
6.    Hij draagt zorg voor de wedstrijdleiding tijdens de thuiswedstrijden, voor het schrijven en arbitreren en zorgt ervoor dat het wedstrijdformulier volledig wordt ingevuld en vermeldt alle eventuele bijzonderheden.
7.    Hij zorgt ervoor dat het wedstrijdformulier UITERLIJK ZATERDAGS, VOLGEND OP DE SPEELDAG, OM 12 UUR in het bezit is van de competitieleider van het District:
Kledingvoorschriften:
Sedert 2008 zijn de KNBBond’s kleding voorschriften, die voorheen bestonden uit het dragen tijdens wedstrijden, van overhemd, vest, strik,  zwarte broek, -sokken en –schoenen, versoepeld.  Sinds 2008 is het ieder team toegestaan competitie -wedstrijden te spelen zonder het bekende biljartvest en strik.
Het merendeel van de bij de KNBB aangesloten biljartverenigingen zijn inmiddels overgegaan  om tijdens competitiewedstrijden  alleen  overhemden met zwarte broek, -sokken en -schoenen te dragen. De overhemden, kleur naar keuze, dienen wel voorzien te zijn van het clubembleem maar mogen ook worden voorzien van een bescheiden reclame uiting van het bedrijf/persoon dat het betreffende team cq vereniging sponsort.
Voor Districts- Regio en landelijke finales dient het officiële clubtenue van Tex Saloon bestaande uit  zwarte broek en schoenen, wit overhemd, bordeaux rood vest en strik echter nog steeds te worden gedragen.
De vereniging verstrekt, in bruikleen, een vest en strik,  hieraan zijn geen kosten verbonden. Broek, schoenen en overhemd moeten voor eigen rekening worden aangeschaft.
Het merendeel van onze 8 teams heeft inmiddels namen van sponsors op haar overhemden. Wij noemen hier o.a. Hotel/Restaurant  Monopole,  Cafetaria & Catering van den Berg en Meulstee Car Centre uit Harderwijk, Infra Nova b.v. uit Nunspeet,  Old School Products en Roel van de Veen Car Cleaning uit Putten”

 

 

Message
Draggable

Lijn